Uwaga - Strona archiwalna

aktualna strona znajduje się pod adresem

https://pcprsuwalski.pl/

Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach w związku z przystąpieniem Powiatu Suwalskiego do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informuje o rekrutacji uczestników do przedmiotowego Programu.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym, lub
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),

mieszkających na terenie powiatu suwalskiego

Program ma także zapewniać:

 1. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Zakłada się, że wparciem objętych zostanie 26 osób niepełnosprawnych (w tym 1 dziecko).

W godzinach świadczenia usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Z 2021r. poz. 2268 ze zm.).

Nabór uczestników do Programu odbywać się będzie do dnia 30 marca 2022 roku. Komplet dokumentów należy składać:
• bezpośrednio do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16 – 400 Suwałki (pokój nr 4)
• za pośrednictwem poczty na adres j.w.
• mailem na adres: pcpr.pk@powiat.suwalski.pl.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie powiatu, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Pracownicy PCPR w Suwałkach będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.
W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

·         Karta zgłoszenia do Programu,

·         Kopia orzeczenia o niepełnosprawności,

·         Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta,

·         Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 1,

·         Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 2.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami PCPR w Suwałkach pod numerem (087) 565 92 80.

Całkowity koszt Programu: 886.584,00 zł.
Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 886.584,00 zł.

 

Pliki do pobrania
Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych