Uwaga - Strona archiwalna

aktualna strona znajduje się pod adresem

https://pcprsuwalski.pl/

Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej RODO − informuję, że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, e-mail: 
pcpr@powiat.suwalski.pl, tel.: 87 565 92 80, fax: 87 565 92 84.

II. Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach jest Ewa Krzyżewska. Kontakt: e-mail: iod@powiat.suwalski.pl, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.


III. Cele przetwarzanidanych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w następujących celach:
a) w celu realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach ustawowych zadań publicznych określonych w przepisach prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
b) w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) w innych celach na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


IV. Prawa osób, których dane dotyczą:
Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania,
b) prawo do usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania,
c) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – Administrator zaprzestanie przetwarzać dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


V. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
a) w zakresie realizacji zadań określonych w pkt III lit. a i c klauzuli – wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne, natomiast zakres danych osobowych został określony w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz w przepisach szczegółowych, podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia stosownego postępowania przewidzianego przepisami prawa, zmierzającego do realizacji Pani/Pana żądania określonego w podaniu/wniosku, a konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie podania/wniosku bez rozpoznania,
b) w celu zawarcia i realizacji umowy – warunkiem zawarcia umowy, podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,
c) w przypadku innych celów – na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tego celu.

VI. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:       
a) w zakresie realizacji zadań określonych w pkt III lit. a i c klauzuli – przez okres niezbędny do realizacji tych zadań oraz okres określony przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi (ustawy z dnia o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553; ze zm.),
b) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy – do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
c) do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, jeżeli to przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody (jednakże należy pamiętać, że prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

VII. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być też strony postępowań administracyjnych.

VIII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Decyzje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych