Uwaga - Strona archiwalna

aktualna strona znajduje się pod adresem

https://pcprsuwalski.pl/

Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach http://www.pcpr.suwalski.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak tekstu alternatywnego w części grafik;
 • brak informacji o celu w części odnośników;
 • brak wersji tekstowej plików pdf odpowiadających skanowanym plikom pdf;
 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR: https://www.onlineocr.net/
 • W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Wyłączenia:

Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać transkrypcji tekstowej z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-02.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-02-25.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Pan Patrycjusz Kalinowski - Główny Specjalista ds. Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
 • E-mail pcpr.pk@powiat.suwalski.pl.
 • Telefon: 875659285.
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor PCPR w Suwałkach
 • Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
 • E-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl
 • Telefon: 87 5659285
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki. 

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Świerkowej. 

Do wejścia prowadzą schody. 

Obok schodów znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. 

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz parteru. 

W budynku nie ma windy. 

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny kierować się do Biura Obsługi Klienta, gdzie zostanie wezwany odpowiedni urzędnik.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w połowie korytarza po minięciu Biura Obsługi Klienta.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku urzędu nie ma informacji głosowych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych