Uwaga - Strona archiwalna

aktualna strona znajduje się pod adresem

https://pcprsuwalski.pl/

Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Pliki do pobrania

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.


Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.


Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.


Rehabilitację zawodową oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach ul. Kościuszki 71a tel. 087-5652650, fax 87-5652689, email: sekretariat@pup.suwalski.pl


Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z obszaru Powiatu Suwalskiego jest realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Świerkowa 60, telefon 087-5659285 lub 5659280, fax 087-5659284, e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl.


Pracownikami obsługującymi dział osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach są: Patrycjusz Krzysztof Kalinowski, Kamila Jastak.


Petenci przyjmowani są w godzinach 8.00 - 15.30 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w pokoju nr 4.


Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie prawni mogą składać wnioski 

o dofinansowanie ze środków PFRON do:


uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,


zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,


likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,


Wnioski są przyjmowane przez cały rok, a ich realizacja następuje do czasu wykorzystania środków przeznaczonych w danym roku na ten cel.


Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na:


organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,


zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,


w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.


Więcej informacji o pomocy dla osób niepełnosprawnych znajduje się w informatorze PCPR dla osób niepełnosprawnych.


Przepisy regulujące rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14, poz. 92 z 2008r tekst jednolity) oraz akty wykonawcze do Ustawy.


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926.)

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych