Uwaga - Strona archiwalna

aktualna strona znajduje się pod adresem

https://pcprsuwalski.pl/

Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi. /Na podstawie art. 47 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z art 47 ustawy o pomocy społecznej podejmuje na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu następujące działania:

  1. prowadzi poradnictwo specjalistyczne /porady prawnika, psychologa, terapeuty uzależnień/ w siedzibie Centrum oraz w Punktach Interwencji Kryzysowej;
  2. organizuje miejsca schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie lub w innych sytuacjach kryzysowych;
  3. podejmuje wizyty interwencyjne pracowników PCPR w miejscach zamieszkania:
    1. w sytuacjach kryzysowych na prośbę osób zainteresowanych lub instytucji;
    2. w ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i Policją.
  4. odejmuje rozmowy mediacyjne na miejscu w siedzibie Centrum w sytuacjach konfliktowych.

Osobą odpowiedzialną za organizację działań interwencji kryzysowej i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest p. Patrycjusz Kalinowski pokój nr 4, tel. 087 565 92 85.

Pomoc psychologiczna w sytuacjach nagłych dla mieszkańców powiatu suwalskiego nr tel. 604234955Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych