Uwaga - Strona archiwalna

aktualna strona znajduje się pod adresem

https://pcprsuwalski.pl/

Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, określa zakres zadań, organizację i strukturę jednostki, zasady jej kierowania i funkcjonowania, a także inne postanowienia związane z jej pracą.

§ 2.1. Centrum jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr. 127, poz. 721 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.);7) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r., poz. 400);
8) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);
9) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
11) Uchwały Nr XLVI/269/06 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
12) niniejszego regulaminu.
2. Centrum mieści się w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.
3. Obszar działania Centrum obejmuje teren Powiatu Suwalskiego.
4. Ilekroć w regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:
Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Suwalski,
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Suwałkach,
Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Suwałkach,
Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Suwalskiego - Przewodniczącego Zarządu,
Centrum - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
Sekcji - należy przez to rozumieć komórki organizacyjne funkcjonujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

Rozdział II
Zakres działania i zadania Centrum

§ 3.1. Centrum realizuje zadania własne Powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej jako organizator. Do zadań własnych należy w szczególności:

1) opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
2) organizowanie specjalistycznego poradnictwa i udzielania informacji o prawach i uprawnieniach;
3) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
4) pomoc w integracji ze środowiskiem osobom pełnoletnim opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy mający braki w przystosowaniu się
5) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy;
6) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
7) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
8) zapewnianie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
9) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnionym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
10) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
11) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
12) przyznawanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu; przyznawanie pomocy osobom usamodzielnionym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne;
13) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
14) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
15) przekazywanie do biura informacji gospodarczej, informacji o której mowa w art. 193 ust. 6 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. zaległości z tytułu nie ponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
16) pomoc uchodźcom w zakresie i na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa;
16) pomoc uchodźcom w zakresie i na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa;
17) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
18) prowadzenie mieszkań chronionych oraz powiatowych ośrodków wsparcia;
19) doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych z terenu powiatu;
20) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb;
21) sporządzanie sprawozdania z działalności Centrum i bilansu potrzeb oraz oceny zasobów z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej.
2. Centrum realizuje zadania Powiatu z zakresu administracji rządowej polegające na:
1) pomocy uchodźcom w zakresie indywidualnego programu inegracji oraz opłacaniu za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne;
2) prowadzeniu i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) realizacji zadań wynikających z rządowych programow pomocy społecznej;
4) udzielanie cudzoziemcom pomocy, w zakresie interwencji kryzysowej;
5) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców;
6) realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych;
7) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent;
8) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.
9) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
10) finansowania pobytu w pieczy zastępczej małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.Zadania Powiatu wykonywane przez Centrum na rzecz osób niepełnosprawnych obejmują:
1) działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez likwidację barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie;
2) działania na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
4.Centrum realizuje inne zadania Powiatu przewidziane w ustawach i podejmuje działania wynikające z rozeznanych potrzeb.
§ 4.W celu realizacji zadań, o których mowa w § 3, Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi, a także osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział III

Zasady kierowania i organizacji pracy

§ 5.1. Centrum kieruje Dyrektor.

2.Dyrektor Centrum jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich jego pracowników.
3.W sprawach związanych z funkcjonowaniem Centrum - Dyrektor wydaje zarządzenia.
4.Na czas swojej nieobecności związanej w szczególności z urlopem, absencją chorobową, wyjazdem służbowym - Dyrektor upoważnia jednego pracownika Centrum do bieżącego kierowania jednostką i informuje o tym Starostę.
5.Do podstawowego zakresu działania Dyrektora Centrum, w szczególności należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Centrum;
2) reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
3) wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum;
4) nadzorowanie prawidłowej realizacji budżetu;
5) sprawowanie funkcji kontrolnej wobec pracowników Centrum;
6) Sprawowanie, w imieniu Starosty, nadzoru nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych, z wyłączeniem spraw wynikających z realizacji budżetu tych jednostek;
7) współpraca z sądem opiekuńczym w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej;
8) opracowywanie i składanie Radzie corocznych sprawozdań z działalności Centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
9) wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne;
10)kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do odpowiednich organów;
11)wydawanie decyzji administracyjnych w ramach ustalonych kompetencji dla Dyrektora oraz udzielonych przez Starostę upoważnień;
12)organizowanie pracy Centrum, dokonywanie podziału zadań oraz ustalanie pracownikom Centrum indywidualnych zakresu czynności;
13)wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd i Radę.
6.Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Dyrektora Centrum ustala Starosta.
7.Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie i w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.
8.Centrum pracuje w ustawowo przyjęte dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30. Dyrektor przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek od godz 12.30 do godz. 16.00.
9.Pracownicy Centrum zobowiązani są przyjmować interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
10.Zasady postępowania w sprawach wnoszonych przez interesantów określa kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna dla organów powiatu oraz przepisy szczególne dot. skarg i wniosków.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 6.1. W skład Centrum wchodzą:

1)Sekcja Pomocy Specjalistycznej: Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
2)Samodzielne stanowiska pracy;
3)Wieloosobowe stanowiska pracy;
4)Sekcja ds. pieczy zastępczej;
5)Samodzielne stanowiska pracy;
6)Wieloosobowe stanowiska pracy;
2. Wszystkie stanowiska pracy wchodzące w skład struktury organizacyjnej Centrum pracują w oparciu o indywidualne zakresy czynności, obowiązków i odpowiedzialności ustalone przez Dyrektora.
§ 7.W ramach struktury organizacyjnej Centrum funkcjonują następujące stanowiska pracy:
1)Dyrektor;
2)Główny księgowy;
3)Stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych;
4)Starszy księgowy;
5)Stanowisko pracy ds. opiekuńczo-wychowawczych;
6)Stanowisko pracy ds. organizacji interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
7)Stanowisko pracy ds. kadrowych i organizacyjnych;
8)Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
9)Stanowisko pracy ds. aministracyjno biurowych i monitoringu;
10)St. Referent;
11)Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;
12)Koordynator;
13)Konsultant;
14)Psycholog;
15)Pedagog;
16)Specjalista pracy z rodziną.
17)Pracownik socjalny
18)Asystent osoby niepełnosprawnej
19)Pomoc administracyjna / st.pracy ds. obsługi finansowej /;
20)Pomoc administracyjna.

Rozdział V

Zasady i uprawnienia wspólne dla wszystkich pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy


§ 8.1. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy prowadzą sprawy związane z realizacją zadań określonych w indywidualnym zakresie obowiązków, a także doraźnie zlecone przez Dyrektora.
2.Pracownicy, o których mowa w ust. 1, odpowiadają przed Dyrektorem za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań i otrzymanych poleceń służbowych.
3.W sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora - pracownicy, o których mowa w ust. 1, działają samodzielnie, lecz tylko i wyłącznie w granicach zadań wynikających z ich indywidualnego zakresu działania.
§ 9.Do podstawowych wspólnych zadań dla wszystkich pracownikow zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy należy:
1) terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał organów Powiatu, zarządzeń i poleceń Dyrektora;
2) opracowywanie programów, planów, analiz, prognoz, sprawozdawczości i innych informacji w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku;
3) udział w pracach związanych z planowaniem i opracowywaniem założeń do budżetu Centrum;
4) realizacja zadań i powinności wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
5) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) przestrzeganie zasad i postanowień niniejszego regulaminu, a także innych regulaminów, zarządzeń i poleceń dotyczących dyscypliny pracy;
7) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz ogólnego poziomu profesjonalnej obsługi interesantów;
8) współuczestnictwo w sprawowanej przez Centrum funkcjach nadzorczych, kontrolnych, szkoleniowych i instruktażowych w stosunku do powiatowych jednostek pomocy społecznej;
9) przestrzeganie ustalonych w Centrum zasad związanych z obiegiem korespondencji i archiwizowania dokumentacji.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa

§ 10.1. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu, której gospodarkę finansową określa ustawa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.

2.Za prawidłowe wykonanie budżetu Centrum odpowiada jego Dyrektor.
3.Gospodarka budżetem Centrum oraz środkami pozabudżetowymi będącymi w jego dyspozycji jest jawna.

Rozdział VII

Nadzór i kontrola

§ 11.1. Nadzór nad działalnością Centrum, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 3 sprawuje Rada.

2.Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) zakres i prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w § 3;
2) prawidłowość gospodarowania mieniem;
3) prawidłowość gospodarki finansowej środkami budżetu i pozabudżetowymi, pozostajacymi w dyspozycji Centrum.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 12.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się przepisy powszechnie obowiazujące i postanowienia innych regulaminów wewnętrznych wydawanych na podstawie tych przepisów.

§ 13.Zmiany regulaminu dokonuje Zarząd w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. 

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych