Uwaga - Strona archiwalna

aktualna strona znajduje się pod adresem

https://pcprsuwalski.pl/

Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 czerwca 2013 r.Poz. 2444UCHWAŁA NR XXVI/152/13

RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386 Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) uchwala się:STATUT
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zwane dalej Centrum, działa na podstawie:
1) uchwały Nr IV/16/99 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 28 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach;
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149,poz. 887 z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330);
8) niniejszego Statutu;
9) innych ustaw.


§ 2. Statut określa obszar oraz zakres działania Centrum.

§ 3. 1. Siedziba Centrum mieści się w Suwałkach.

2. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Suwalskiego.
3. Terenem działania Centrum jest obszar Powiatu Suwalskiego, w skład którego wchodzą gminy:Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny.
Rozdział 2
Zakres działania


§ 4. 1. Centrum realizuje zadania wynikające w szczególności z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);


2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);


3) ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42 poz. 371 z późn. zm.);


4) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 493);


5) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);


6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz 887);
innych przepisów.

2. Centrum powołane jest do wykonania zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej i z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zadań administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat jak również zadań powiatu wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.


3. W celu realizacji zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami,fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


4. Centrum wykonuje również inne zadania określone w ustawach lub wskazane przez organy Powiatu Suwalskiego.

Rozdział 3
Organizacja wewnętrzna


§ 5. 1. Pracą Centrum kieruje Dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu w Suwałkach.

2. Pracowników Centrum zatrudnia Dyrektor.

3. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum, jego czynności wykonuje w zastępstwie pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

4. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie czynności należące do Dyrektora Centrum, za wyjątkiem rozstrzygnięć z zakresu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora, w tym wydawania decyzji administracyjnych i zawierania umów wykonywanych przez Dyrektora z upoważnienia Starosty.


§ 6. Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Centrum;

2) kierowanie podległymi pracownikami;

3) składanie w terminach ustawowych oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

4) reprezentowanie Centrum wobec organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie powierzonych mu uprawnień;

5) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej;

6) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

§ 7. Szczegółową organizację wewnętrzną i funkcjonowanie Centrum określa Regulamin Organizacyjny podlegający zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu.


Rozdział 4

Gospodarka finansowa


§ 8. Centrum jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w przepisach prawa.

§ 9. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

§ 10. Centrum w całości pokrywa swoje wydatki z budżetu, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu Powiatu.
Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 11. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XLVI/269/06 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Suwałkach.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady

Sławomir Małachowski

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych