Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.

W Powiecie Suwalskim Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej od 1 lutego 2012 roku jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach wyznaczone przez Starostę Suwalskiego.


Organizator rodzinnej pieczy przygotowuje rodziny zastępcze na przyjęcie dziecka przez udzielenie im szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacji o rodzeństwie. Zapewnienia również w miarę potrzeby, kontakt z dzieckiem przed umieszczeniem go w rodzinie, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed przyjęciem dziecka przez określoną rodzinę zastępczą. Ponadto, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przyjęcia dziecka, organizator rodzinnej pieczy zastępczej przekazuje rodzinie dokumentację: odpis aktu urodzenia dziecka, dokumentację o stanie zdrowia dziecka, dokumenty szkolne, diagnozę psychofizyczną dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rehabilitacyjnymi czy wychowawczymi.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przejmuje opiekę również nad ustanowionymi już rodzinami zastępczymi poprzez:

  • zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności w postaci grup wsparcia,
  • organizowanie spotkań integracyjnych oraz zajęć podnoszących kwalifikacje i umiejętności rodzin zastępczych i socjoterapeutycznych umieszczonych w nich dzieci,
  • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,
  • zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym funkcję rodziny zastępczej, w szczególności z prawa rodzinnego,
  • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, jak również oceny funkcjonowania rodzin zastępczych,
  • zapewnianie pomocy rodzinom zastępczym i dzieciom w nich przebywającym w korzystaniu z poradnictwa medycznego poprzez udostępnianie aktualnych informacji o funkcjonujących specjalistycznych ośrodkach medycznych.

 

Obowiązek sprawowania pieczy i wychowania nad dzieckiem rodzina zastępcza podejmuje z dniem faktycznego umieszczenia dziecka w tej rodzinie na mocy orzeczenia sądu lub na podstawie umowy powierzenia zawartej pomiędzy rodziną zastępczą, a starostą.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych