Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Załącznik nr 2 b

Znak sprawy PCPR.II.252.25.19

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm./

 

I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Adres do korespondencji: ul. Świerkowa 60; 16 – 400 Suwałki

tel. 875659280, faks 875659284

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.       Specyfika głównych wymagań:

a)       Komputer stacjonarny - 2szt. minimalne wymagania: procesor minimum i5, 8gb ram, dysk ssd (minimum 256 GB), Windows 10 z zainstalowanym Microsoft Office Home & Business 2019 PL

b)       Komputer przenośny - 2 szt. minimalne wymagania: ekran 15,6” procesor i5, 8gb ram, dysk ssd, (minimum 256 GB) Windows 10 z zainstalowanym Microsoft Office Home & Business 2019 PL

c)            Serwer - 1 szt. Fujitsu PY RX1330M4/LFF/STANDARD PSU/XEON E-2124/8 GB U 2666 1R/DVD- RW/ 2xHD SATA 1TB 3.5''/RMK F1 SL SI QRL/ RACK MOUNT 1U SYM/KIT EUROPE/  z zainstalowanym systemem Windows Serwer 2019 lub równoważny

d)       Skaner - 2 szt. Epson Skaner WorkForce DS-410 A4 600dpi/ADF50/26PPM/USB lub równoważny

e)       UPS – 5 szt. Pojemność akumulatora: 9 Ah, czas przełączenia (min.): 10 ms, czas transferu (min.): 6 ms, czas ładowania: 6 h, filtry: przeciwprzepięciowe, porty zasilania we.: IEC-C14, porty zasilania wy.: 4 x typ C/E, gniazda we/wy: 1 x USB (Type B), gniazda we/wy: 2 x RJ-11/RJ-45. Obsługiwane systemy operacyjne Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, FreeBSD, Win. Millenium, Win. 8, Win. Vista 64bit, Win. 7 64bit, Win. 8 64bit, Windows 10, Windows 10 64bit - Czas podtrzymywania: min. 20 minut.

2.       Termin realizacji zamówienia: listopad –  grudzień 2019 r.

3.       Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV: 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy.

4.       Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

5.       Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

6.       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.       Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1,

2) oświadczenie – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą),

3) specyfikacje sprzętu wskazanego w formularzu cenowo-ofertowym.

2.       Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1.       Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Marcin Snarski;

2.       Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy tj.: 9:00-14:00.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Świerkowa 60; 16 – 400 Suwałki pokój nr 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego” NIE OTWIERAĆ PRZED 28 listopada 2019 roku godz. 10.30.

w terminie do dnia 28.11.2019 roku, godz.10.00

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1.       Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie/ udzielenie przedmiotu zamówienia.

2.       Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.       Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.       Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1.       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.       Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.       Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

5.       Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

1.       Formularz ofertowo-cenowy.

                                                                                                                                                         ZATWIERDZIŁ:

 

                                                                                                   …..………………………………..
                                                                                                                         
(data, podpis i pieczęć
                                                                                                                                                             osoby zatwierdzającej postępowanie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................                                                                  

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP**): ....................................................

REGON**):.............................................                                                     

tel.**): .....................................................                                                                 

fax**): .....................................................                                                                  

adres e – mail**): ....................................        

                                          

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

ul. Świerkowa 60,

16 – 400 Suwałki

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18 listopada 2019 r.  prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na:

 

„Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.”

 

Ja/My, niżej podpisany/i, _______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz: _______________________________________________________________________

 

Podkreślić wybrany podany niżej przedmiot zamówienia.

1.     Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:  

           I.     Komputer stacjonarny - 2szt. minimalne wymagania: procesor minimum i5, 8gb ram, dysk ssd (minimum 256 GB), Windows 10 z zainstalowanym Microsoft Office Home & Business 2019 PL

brutto: ___________________ zł

/słownie brutto/ ______________________________________________________________

          II.     Komputer przenośny - 2 szt. minimalne wymagania: ekran 15,6” procesor i5, 8gb ram, dysk ssd, (minimum 256 GB) Windows 10 z zainstalowanym Microsoft Office Home & Business 2019 PL

brutto: ___________________ zł

/słownie brutto/ ______________________________________________________________

        III.     Serwer - 1 szt. Fujitsu PY RX1330M4/LFF/STANDARD PSU/XEON E-2124/8 GB U 2666 1R/DVD- RW/ 2xHD SATA 1TB 3.5''/RMK F1 SL SI QRL/ RACK MOUNT 1U SYM/KIT EUROPE/  z zainstalowanym systemem Windows Serwer 2019 lub równoważny

brutto: ___________________ zł

/słownie brutto/ ______________________________________________________________

        IV.     Skaner - 2 szt. Epson Skaner WorkForce DS-410 A4 600dpi/ADF50/26PPM/USB lub równoważny

brutto: ___________________ zł

/słownie brutto/ ______________________________________________________________

         V.     UPS – 5 szt. Pojemność akumulatora: 9 Ah, czas przełączenia (min.): 10 ms, czas transferu (min.): 6 ms, czas ładowania: 6 h, filtry: przeciwprzepięciowe, porty zasilania we.: IEC-C14, porty zasilania wy.: 4 x typ C/E, gniazda we/wy: 1 x USB (Type B), gniazda we/wy: 2 x RJ-11/RJ-45. Obsługiwane systemy operacyjne Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, FreeBSD, Win. Millenium, Win. 8, Win. Vista 64bit, Win. 7 64bit, Win. 8 64bit, Windows 10, Windows 10 64bit - Czas podtrzymywania: min. 20 minut.

brutto: ___________________ zł

/słownie brutto/ ______________________________________________________________

 

 

Łącznie brutto: ___________________

/słownie brutto/ ______________________________________________________________

 

2.         Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do ………………………………………

3.         Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

4.         Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 

......................................................                                               ..................................................................................

                           miejscowość i data                                                                    (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja niżej podpisany

 

………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

PESEL* - …………………...…….

 

NIP:* ………………………………

 

zamieszkały: ……………………………………………………..………………………………………………..  

 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

 

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

 

na podstawie wpisu do ………………………………………….……………………………………………….……………………………..

…...................................................................................................................................................................

...........................………………………………………………………………..……………………………………………………………………

 

miejsce prowadzenia działalności ………………………………………………………………………………

 

 

niniejszym informuję, że w stosunku do mnie: nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości *.

 

 

 

 

 

 

......................................................                                               ..................................................................................

                     miejscowość i data                                                                                      (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do podpisywania oferty)

 

 

 

 

 

 

 

 

*   niepotrzebne skreślić

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych